اعضای هیات مدیره

دکتر-علیرضا-باقری
دکتر علیرضا باقری
رئیس هیات مدیره
دکتر محسن تدین
دکتر محسن تدین
عضو هیات مدیره

دکتر حسام مدنی
نایب رئیس هیات مدیره
مهندس موسی کلهری
مهندس موسی کلهری
دبیر و عضو هیات مدیره
دکتر مهدی چینی
دکتر مهدی چینی
خزانه دار
دکتر بابک امین نژاد
دکتر بابک امین نژاد
عضو هیات مدیره
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
عضو هیات مدیره
مهندس جاوید خطیبی
مهندس جاوید خطیبی
بازرس
مهندس ناصر سلمان موحدی
مهندس ناصر سلمان
موحدی بازرس
دکتر محمدرضا عدل پرور
دکتر محمدرضا عدل پرور
علی البدل هیات مدیره
مهندس مهیار پورلک
مهندس مهیار پورلک
علی البدل بازرس