اعضای هیات مدیره


دکتر علیرضا خالو
عضو هیات مدیره(رئیس)
دکتر-علیرضا-باقری
دکتر علیرضا باقری
عضو هیات مدیره(نایب رئیس)
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
عضو هیات مدیره(دبیر)

مهندس مهرداد اشتری
عضو هیات مدیره(خزانه دار)
مهندس ناصر سلمان موحدی
مهندس ناصر سلمان
عضو هیات مدیره

دکتر آرش ذوالفقارنسب
عضو هیات مدیره
مهندس جاوید خطیبی
مهندس جاوید خطیبی
عضو هیات مدیره

دکتر حسام مدنی
عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس شایان ابی زاده
عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس بهتاش امیری
بازرس

مهندس پیام کاظمی آشتیانی
بازرس
مهندس مهیار پورلک
مهندس مهیار پورلک
علی البدل بازرس